Членки на мрежата

Младиинфо создава мрежа на членки преку кои од локална станува Европска иницијатива. Мисијата на членките на Младиинфо е да развиваат нивни сопствени Младиинфо платформи, кои ќе бидат целосно посветени на младите локално. Членките на мрежата се основани во матичните земји, но можат да бидат вклучени и како партнери во најразлични проекти.
Членки кои веќе активно работат на заедничките цели на Младиинфо се: